obituare logo
Menu
Owam Owens  Kotyi  obituary

Owam Owens Kotyi Obituary

Dunoon, Western Cape, South Africa

March 25, 2005 - April 27, 2021

Share Obituary:
380 Views
Owam Owens  Kotyi  obituary

Owam Owens Kotyi Obituary

Mar 25, 2005 - Apr 27, 2021

This obituary is administered by:

A short but well lived life

U Owam "Owens" Kotyi wazalwa mgomhla we 25/03/2005, ezalelwa e Somerset Hospital eKapa. Uzalwa yedwa ngu Bongiswa Kotyi (ongasekhoyo).

Amabanga akhe aphantsi (foundation phase) uwenze e Wingfield waphuma wayokwenza u grade 3 eDaluxolo jss Engcobo, waza waya eSophakama jss apho aphumelele khona ibanga lakhe lesihlanu( grade 7) ngo 2020.

Usutywe kukufa ngomhla we 27/04/2021 xa eqala ibanga lake lesithandathu(Grade 8) eSinenjongo sss.

Ushiya ngasemva umakhulu wakhe uNomthandazo Victoria Kotyi, ooMakazi bakhe ababini(2) nabazala bakhe abane(4).

Lala ngoxolo MGCINA, TYHOPHO, NOKWINDLA. sohlala sikukhumbula ngobubele bakho, ijokes zakho nothando lwakho.

You can to the family or in memory of Owam Kotyi .